Zaloguj się przez Facebooka! Zarejestruj się!
§1 Wprowadzenie
Niniejszy określa zasady korzystania z galerii internetowej pod adresem www.digart.pl, dalej zwaną Serwisem lub zamiennie Galerią.
Serwis digart.pl jest udostępniany przez Spółkę Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763.
Serwis digart.pl umożliwia umieszczanie prac (graficznych oraz tekstowych) oraz ich prezentację na stronach serwisu.
 
§2 Usługi
1. Celem Serwisu digart.pl jest przedstawianie prac jego Użytkowników, wymiana poglądów oraz wzajemna pomoc.
2. Korzystanie z Serwisu digart.pl jest dobrowolne, jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja Użytkownika z podaniem jego pseudonimu (Nick) , podstawowych danych osobowych, adresu e-mail, na który po rejestracji zostanie wysłane hasło/klucz aktywujący usługę.
§3 Użytkownicy
1. W Galerii zarejestrować mogą się osoby fizyczne oraz prawne (Użytkownicy), zarówno z Polski jak i zagranicy, zamierzające korzystać z Serwisu.
2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z Regulaminem , Zasadami korzystania z serwisu digart.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Poprzez uczestnictwo w Galerii Użytkownik wyraża zgodę na:
a)  gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. Spółkę Grupa Onet.pl SA z Krakowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Galerii
b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Grupa Onet w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
c)  bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie jego twórczości w Galerii, za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej liczby osób;
d)  otrzymywanie informacji handlowych od Administratora Danych Osobowych oraz partnerów i kontrahentów Administratora w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
e) rozpowszechnianie jego twórczości w innych serwisach internetowych spółki Grupa Onet.pl S.A. w formacie dostosowanym do wymogów tego serwisu, celem promowania danej pracy lub jej autora lub Serwisu pod warunkiem, iż praca ta będzie linkowała do pracy zamieszczonej przez Użytkownika w Galerii
4. Użytkownik ma prawo prezentować w Galerii dowolne treści artystyczne, pod warunkiem że:
a)  stanowią one dzieło autora i nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, bądź autor otrzymał zgodę rzeczywistego autora materiałów na wykorzystanie ich w celach publikacji, co musi być zaznaczone w opisie pracy podczas zamieszczania jej w Galerii;
b)  spełniają określone przez Załogę (w rozumieniu §4 ) wymagania techniczne;
c)  stanowią dzieło o walorach artystycznych;
d) nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi;
e)  nie powstały z naruszeniem prawa.
5. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje dzieła opublikowane w Galerii.
6. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, zmieniać bądź usuwać swoje dane osobowe podane w Galerii.
7. Zarówno na stronach profilu Użytkownika, jak i w pozostałych częściach Serwisu zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe.
8. Korzystając z Galerii Użytkownik zobowiązuje się do:
a)  przestrzegania Regulaminu;
b) przestrzegania niniejszych Zasad korzystania z serwisu digart.pl
c)  przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa;
d)  poszanowania praw innych Użytkowników Galerii.
9. Do atrybutów Użytkownika należą:
a)  nick (pseudonim) – ciąg maksymalnie 20 znaków ustalany jednorazowo w momencie rejestracji w Galerii, który w żadnym późniejszym momencie nie może zostać zmieniony;
b)  avatar (graficzny symbol Użytkownika) – obraz o maksymalnej wielkości 50x50 pikseli i maksymalnej wadze 15 KB. Dopuszczalne formaty avatarów to pliki JPG, GIF, animowany GIF lub PNG. Avatar w przeciwieństwie do nicka może zostać zmieniony przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolną liczbę razy.
c)  sygnatura – podpis pojawiający się pod każdym komentarzem oraz postem na forum autorstwa danego Użytkownika. Sygnatura nie może zawierać tekstów niecenzuralnych ani obraźliwych oraz linków do stron o zakazanej tematyce. Zgodnie z netykietą powinna ona zajmować maksymalnie 4 wiersze (przy długich podpisach bez przejścia do nowej linii, pod uwagę brana będzie jej długość w rozdzielczości 800x600 pikseli).
§4 Załoga
1. Moderatorzy są to Użytkownicy obdarzeni szczególnym zaufaniem Administratorów. Zostały im udostępnione dodatkowe opcje pomagające w prowadzeniu Galerii:
a)  usuwanie, ukrywanie oraz edycja prac zamieszczonych przez Użytkowników,
b)  usuwanie komentarzy zamieszczanych pod pracami Użytkowników oraz na stronach profilowych Użytkowników,
c)  wybór pracy Użytkownika jako Digart Dnia (patrz §6)
d) akceptacja, usuwanie i edycja newsów,
e)  usuwanie, zamykanie i przenoszenie postów na forum,
f)  blokada konta Użytkownika oraz zdjęcie tej blokady (banowanie i odbanowanie),
g)  edycja i dodawanie działów,
h)  edycja i dodawanie ankiet,
i)   edycja elementów kodu,
j)   rozsyłanie informacji do Użytkowników pocztą elektroniczną.
2. Administratorzy lub Moderatorzy łącznie zwani Załogą Galerii mogą odmówić publikacji dzieła bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn dzieło, które nie spełnia warunków podanych w §3 pkt. 4 (patrz również §7).
3. Z tych samych przyczyn Załoga ma prawo założyć blokadę na konto Użytkownika na skutek działań godzących w zasady określone niniejszymi Zasadami korzystania z serwisu digart.pl oraz Regulaminem. Termin upłynięcia blokady ustalany jest przez Załogę, stosowane są również blokady bezterminowe.
4. Załoga nie jest zobowiązana do poinformowania Użytkownika o odmowie publikacji dzieła lub blokadzie konta Użytkownika.
5. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika, usunięciu pracy bądź blokadzie konta Użytkownika odwołanie nie przysługuje.
6. Wybór nowego Moderatora nie następuje automatycznie i każdorazowo jest omawiany przez Załogę. Moderatorem może zostać Użytkownik zaufany, chętnie niosący pomoc Załodze. Warunkiem wyboru na Moderatora może być:
a)  wysoki poziom techniczny i artystyczny prezentowanych przez siebie digartów;
b)  umiejętności komunikacyjne wobec innych Użytkowników Galerii;
c)  chęć pomocy przy prowadzeniu oraz tworzeniu Galerii;
d) chęć wspierania galerii od strony marketingowej.
§5 Prace
1. Wszelkie prace prezentowane przez Użytkowników, zwane dalej digartami, są widoczne na stronie głównej Galerii natychmiast po ich zamieszczeniu.
2. Pod pojęciem digarty rozumie się dzieła graficzne, fotograficzne oraz literackie.
3. Zamieszczając pracę w Galerii należy:
a)  podać jej tytuł,
b)  wybrać odpowiedni plik ze swojego komputera,
c)  opcjonalnie wybrać także plik miniatury,
d) umieścić pracę w odpowiednim dziale,
e)  dokonać jej opisu,
f)  określić opcjonalnie możliwość korzystania z pracy przez osoby trzecie (zezwolenie na użytek komercyjny oraz niekomercyjny).
4. Prawidłowe formaty przesyłanych materiałów to:
· format JPG, GIF lub PNG dla plików graficznych;
· format TXT dla plików tekstowych;
· format ZIP dla plików archiwizacyjnych.
5. Maksymalna waga pracy to 500 KB. Pomimo braku systemowego ograniczenia rozmiarów prac graficznych i fotograficznych, ze względu na ich czytelność nie powinny przekraczać wymiaru 800-900 pikseli na dłuższym boku, chyba że charakter pracy wskazuje na uzasadnione zwiększenie jej rozmiarów, czego przykładem mogą być fotografie panoramiczne lub tapety.
6. Podczas zamieszczania plików graficznych automatycznie tworzone są ich miniatury. Istnieje również możliwość załączenia własnej miniatury, lecz jeśli jej szerokość przekracza 400 pikseli zostanie ona automatycznie zmniejszona.
7. Użytkownik zamieszczając digarta w Galerii oświadcza, iż jest autorem danej pracy i dany digart nie jest obciążony prawami osób trzecich.
8. Jeżeli do stworzenia pracy użyto elementów autorstwa innych osób, Użytkownik musi o tym poinformować w opisie pracy oraz zamieścić informację o wyrażonej zgodzie na użycie tychże elementów lub podać źródło ich pochodzenia pod rygorem usunięcia pracy oraz blokady konta Użytkownika.
§6 Digart Dnia
1. Digartem Dnia (dalej w skrócie DD) nazywamy pracę wyróżnioną przez Załogę poprzez głosowanie.
2. Wybór ten może być dokonany tylko raz na 24h.
3. Praca wyróżniona mianem Digartu Dnia powinna charakteryzować się niespotykanymi walorami artystycznymi, wysoką satysfakcją oraz dużą liczbą pozytywnych komentarzy. Załoga Galerii powinna kierować się tu dobrym smakiem oraz własnym doświadczeniem.
4. Podczas dokonywania wyboru Digartu Dnia Załoga powinna zwracać uwagę na całą galerię danego Użytkownika, gdyż Digart Dnia jest również elementem promującym całość twórczości tego Użytkownika.
5. Dokonując wyboru, Załoga powinna dołożyć wszelkich starań, aby wyróżniani byli autorzy mniej znani, lecz posiadający w swojej galerii prace warte uwagi.
6. Komentarze Użytkowników umieszczone pod Digartem Dnia, które nie dotyczą samej pracy, mogą zostać usunięte.
§7 Usuwanie prac
1. Zamieszczona praca może zostać usunięta z Galerii lub edytowana przez Załogę jeżeli:
a)  jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce;
b)  znajduje się w nieodpowiedniej kategorii;
c)  jej duży rozmiar lub waga pliku jest nieuzasadniony;
d) zawiera treści niecenzuralne;
e)  zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
f)  zawiera treści obraźliwe wobec Użytkowników Galerii lub innych osób;
g)  jest nieciekawa tematycznie;
h)  nie posiada walorów artystycznych;
i)   wyróżnia się słabym poziomem technicznym;
j)   jest niskiej jakości;
k)  z powodów technicznych nie wgrała się w całości lub wgrała się podwójnie; świadomie została wgrana wielokrotnie;
l)   narusza prawa osób trzecich;
m) wykazuje cechy typowe dla fotografii albumowej (zazwyczaj niestarannie wykonane portrety lub zdjęcia grupowe).
2. Administrator lub Moderator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia pracy, które winien jest wymienić jako powód usunięcia pracy z Galerii.
3. O fakcie usunięcia digarta z Galerii Użytkownik jest informowany odpowiednim jednorazowym komunikatem.
4. Od usunięcia pracy z Galerii odwołania nie ma.
§8 Naruszenia prawa lub regulaminu (abuse)
1. Abuse (z ang. nadużycie) jest elementem podstron, na których prezentowane są prace Użytkowników. Jest to zawartość ikony śmietniczka.
2. Zadaniem tej funkcji jest możliwość zgłaszania Załodze informacji o tym, że dana praca jest niezgodna z Regulaminem Galerii.
3. Użytkownik kierujący dowolną pracę do abuse, powinien podać odpowiednie przyczyny swojego zgłoszenia, których brak może sprawić, że zgłoszona praca nie zostanie usunięta.
4. Prace zgłoszone do Abuse analizowane są pod kątem cech wymienionych w §7, a następnie usuwane bądź pozostawiane w Galerii.
5. Komentarz towarzyszący zgłoszeniu pracy do Abuse nie może zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.
§9 Komentarze
1. Do dyspozycji Użytkowników została oddana możliwość komentowania prac zamieszczonych przez innych Użytkowników Galerii. Komentując Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:
a)  nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne;
b)  pisania według zasad poprawnej polszczyzny;
c)  wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub niniejszym Regulaminem;
d) ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
2. Komentarze uznane za mściwe, zawierające oceny uznane za zemstę lub sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie mogą zostać usunięte przez Załogę digart.pl, a Użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności.
3. Każdy zamieszczony przez Użytkownika komentarz może zostać przez niego uaktualniony lub usunięty.
4. W żadnej części Galerii (za wyjątkiem strony profilu Użytkownika oraz założonych przez siebie wątków na forum) nie ma możliwości usunięcia komentarza, którego nie jest się autorem. Uprawnienia takie posiada jedynie Załoga Galerii.
5. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.
§10 Shout
1. Użytkownikowi uczestniczącemu w rozmowie na shoucie zakazuje się:
a)  wielokrotnego zamieszczania tej samej treści (tzw. floodowania);
b)  atakowania innych Użytkowników korzystających z shouta;
c)  szkodzenia innym Użytkownikom;
d) przeszkadzania innym Użytkownikom w rozmowie;
e)  umieszczania linków do prac w Galerii, szczególnie do prac własnych (spam);
f)  wielokrotnego powielania emotikonów.
2. Rozmowa powinna toczyć się wedle zasad zamieszczonych w §3 pkt. 7 i §9 pkt. 1.
§11 Forum
1. Zamieszczając wypowiedzi na forum digart.pl, Użytkownik zobowiązany jest do:
a)  rozpoczynania rozmowy o podanym przez siebie temacie, przypisując go do określonego działu tematycznego;
b)  toczenia dyskusji na temat zadany przez jego autora;
c)  nie działania na szkodę innych Użytkowników uczestniczących w dyskusji oraz zarejestrowanych w Galerii.
2. Zakazuje się umieszczania wypowiedzi obraźliwych lub działających na niekorzyść osób trzecich.
3. Załoga Galerii ma możliwość:
a)  usuwania wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem oraz nie będących kontynuacją zadanego tematu;
b)  blokowania rozpoczętych rozmów;
c)  przenoszenia tematów do odpowiednich działów;
d) usuwania tematów, których nie można przypisać do żadnego z obowiązujących na forum Galerii działów.
§12 News
1. W Galerii istnieje możliwość wyświetlania informacji w formie nowości (tzw. news), które mogą być zamieszczane przez każdego Użytkownika Galerii, jednak każda taka informacja musi zostać zaakceptowana przez Załogę.
2. Newsy podzielone są na następujące kategorie: sztuka, komunikat, sprzęt, oprogramowanie, wydarzenie, konkurs, offtopic (informacje niezwiązane z tematyką serwisu).
3. Akceptowane przez Administratorów informacje mogą dotyczyć:
a)  danych handlowych związanych z działalnością digart.pl;
b)  wydarzeń bieżących ze świata sztuki i kultury;
c)  oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio związanego z grafiką komputerową;
d) sprzętu bezpośrednio lub pośrednio związanego z grafiką komputerową;
e)  organizowanych konkursów;
f)  działalności partnerów digart.pl.
4. Zamieszczane newsy mogą być dowolnie modyfikowane przez Załogę Galerii.
5. Załoga może odrzucić informację sprzeczną z działalnością Galerii lub taką, której źródło pochodzenia nie zostało podane przez autora newsa.
6. News może zostać usunięty przez Załogę po wcześniejszym opublikowaniu.
§13 Ograniczenia odpowiedzialności
1. Grupa Onet, Administratorzy portalu digart.pl  nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie. W szczególności Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.
2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
3. Grupa Onet, Administratorzy portalu digart.pl  nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego Użytkownika.
4. Grupa Onet, Administratorzy portalu digart.pl  nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Galerii, chyba że są one skutkiem umyślnych działań Administratorów.
§14 Likwidacja Galerii
W razie likwidacji Galerii wszystkie dane i dzieła Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
§15 Zmiany Zasad korzystania z serwisu digart.pl
Załoga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad. Załoga zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o ewentualnych zmianach na stronach portalu digart.pl
© 2001-2018 Grupa Onet.pl SA - digart.pl v.6
RSS Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone w serwisie należą do ich autorów. Grupa Onet.pl S.A. i zespół digart.pl nie odpowiadają za ich treść.
strona główna | regulamin | zasady korzystania | faq | załoga | RSS | reklama | kontakt